>>> این وبلاگ جهت آموزش زبان انگلیسی ایجاد شده است <<<

سلام. این پست اختصاص داره به معرفی افعال عبارتی یا همون افعال دو یا چند بخشی..

افعال عبارتی از بیش از یک کلمه ساخته شده اند که به این افعال دوبخشی یا چند بخشی می گوییم. این افعال به گونه ای است که هر بخش آن معنای کاملا متفاوتی با معنای فعل تشکیل شده دارد. در این پست برخی از این افعال را معرفی کرده و معنای آنها را درج میکنیم تا با آنها آشناتر شوید.

برخی افعالی عبارتی قابل تفکیک هستند و برخی این طور نیستند. افعال عبارتی می تواند شامل فعل و حرف اضافه یا فعل و قید باشد. برخی افعال عبارتی می توانند مفعول بگیرند و برخی می توانند مفعول نگیرند.

چون معنی افعال عبارتی را نمی توان با دانستن معانی بخش های چند گانه ان تشخیص داد لذا بهتر است تا جایی که می توان این افعال را به خاطر سپرد.

افعالی عبارتی (دوبخشی و چند بخشی) تشکیل شده با come:

فعلمعنی
come acrossبه تصادف دیدن / کشف کردن
come awayترک کردن
come backبرگشتن
come byکسب کردن
come downنزول کردن / فرود آمدن
come intoبه ارث بردن
come offموفق شدن / جدا کردن
come outپدیدار شدن / ناپدید شدن
come out withگفتن
come overملاقات کردن
come roundبه هوش آمدن
come upیادآور شدن / ذکر کردن
come up toبرابر بودن
come up withریشه گرفتن

افعالی عبارتی (دوبخشی و چند بخشی) تشکیل شده با take:

فعلمعنی
take afterبه یاد آوردن / شباهت داشتن
take awayمنتقل کردن / جمع کردن چیزی از جایی
take backعقب کشیدن / پس کشیدن
take downخراب کردن / پیاده کردن
take forاشتباه برایِ
take inگول زدن / کوچک کردن / فهمیدن
take offترک کردن / راهی کردن / بلند شدن از زمین
take onاستخدام کردن / تعهد کاری کردن
take outحذف کردن
take overکنترل چیزی را به دست آوردن
take toواکنش نشان دادن / وقف کردن
take upبه تصرف درآوردن / بحث کردن / آغاز سرگرمی یا کاری

شرکت کردنtake part
رخ دادن / اتفاق افتادنtake place

افعالی عبارتی (دوبخشی و چند بخشی) تشکیل شده با bring:

معنیفعل
به یاد آوردنbring back
به جلو انتقال دادن / به زمین انداختنbring down
تولید کردن / در زمان کمتری ایجاد کردنbring forward
تولید کردن / وارد کردنbring in
عامل رخداد چیزی شدن / ادامه دادنbring on
واضح ساختنbring out
به هوش اوردنbring round/to
پرورش دادن / تعلیم دادنbring up

افعالی عبارتی (دوبخشی و چند بخشی) تشکیل شده با turn:

فعلمعنی
turn downبرگشته / برگرداندن
turn inبرگرداندن
turn offخاموش کردن / خاموش شدن
turn onروشن کردن / به جریان انداختن
turn outتولید کردن / وارونه کردن / خاموش کردن
turn overبرگرداندن / وارونه کردن / مرور کردن
turn upظاهر شدن / رخ دادن

برخی از سایر افعال عبارتی:
معنیفعلمعنیفعل
پاره کردنtear upمرتب کردن / باز شدنclear up
کشف کردنfind outجلوه دادن / خودنمایی کردنshow off
بیرون زدنpop out ofطفره رفتن / سر دواندنput off
خوردنgobble upترکیب کردن / ساختنmake up
اضافه کردنput onانجام دادنcarry out
ترک کردنgive upزنده ماندنlive through
منقرض شدنdie outپش بینی کردن / انتظار داشتنward off
غرق شدنgo downکنار کشیدنmove away
پخش کردن / تقسیم کردنhand outمصرف کردن / تحلیل رفتنuse up
قطع کردن / به زمین زدنcut downحفظ کردنkeep up
حساب کردنwork outترک کردنwear off
تولید کردنcome out withشکست خوردن / مردود شدنbreak down
نوسان داشتنgo up and downمتصل شدن / اتصال دادنhook up
در نظر گرفته شدنsingle outسبب شدن / چقه زدنset off
یافتن / آشکار کردنpick outنام نویسی کردن / کمک طلبیدن ازsign up
باد کردن / متورم شدنblow upانتقال دادنsend back
جمع کردنpack upملاقات کردنstop by

شایان ذکر است که از این افعال در بیشتر آزمون ها سوال میاد.. پس بهتره در حد توان حفظشون کنین.. البته این افعال همه افعال عبارتی موجود نیستند و تعدادشون بیشتر از اینهاست..


* برای سلامتی مریضا و شادی روح اموات صلوات بفرس..
* از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مترجمی، آموزش و زبان و ادبیات انگلیسی کسانی که علاقمند به نویسندگی در این وبلاگ هستند از طریق بخش نظرات وبلاگ، ایمیل و یا SMS اطلاع دهند..
آدرس ایمیل: shirmard91@yahoo.com، شماره همراه: 09363359395
برچسب‌ها: لغت
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ مرداد۱۳۹۱ساعت 12:49  توسط سعید  |